Bậu về nhớ ghé Ba La
Mua cân đường phổi cho ta với mình.