Bần tăng là kẻ tu hành
Bao nhiêu gái đẹp để dành bần tăng.