Bần gie bần ngã bần quỳ
Cảm thương thân phận chia li thêm buồn.