Bần gie đóm đậu tối hù
Thương nhau đừng để oán thù cho nhau.