Bần cư náo thị vô nhân vấn
Phú tại lâm  sơn hữu viễn thân