Bấy lâu xa cách mặt chàng
Em tầm phương lập nghiệp, vắng đàng thăm anh.