Bấy lâu vắng tiếng vắng tăm
Như đàn vắng nhị, như tằm vắng dâu.