Bấy lâu vắng thiếp xa chàng
Chậu thau ai rửa gương vàng ai soi.