Bấy lâu vắng mặt đeo phiền
Bây giờ kháp mặt bằng tiên kháp rồng.