Bấy lâu nghe biết tiếng nàng
Bên anh nức tiếng đồn vang đã lừng.
Nghe tin anh đã vội mừng,
Vậy nên chẳng quản núi rừng sang đây.