Bất thỉnh tự lai, thì là khách không gấp, vì là không có mời.