Bảo đừng thương trước uổng công
Để cho thật vợ thật chồng sẽ thương.
Nào khi chung chạ chiếu giường,
Bây giờ đành đoạn hai đường rẽ phân.