Bạt: nhổ, sơn: núi, cử. nhấc, cất, đỉnh: vạc có bá chân hai quại' ngày xưa dùng để nấu: Theo sử kí, Vũ Vương có sức khỏe, thích cùng các lực sĩ thi tài. Một hôm Vũ Vương cùng Mạnh. Duyệt thi nhấc vạc (cừ đỉnh).

"Thiên uy biến sắc non sông Dầu tài cất vạc xin không kể gì" (Lưu nữ tướng) .

Thành ngữ bạt sơn cử đỉnh (nhổ núi, nhấc vạc) dùng để nói về người có sức khỏe, phi thường. Hàn Tín ngày xưa trói gà không nổi mà đánh được Hạng Vũ có sức bạt sơn cử đỉnh" (văn 7 - tập I, 1987).