Bạn vàng rày đã nghe ai
Gặp nhau ngả nón nghiêng vai không chào.