Bạn nghèo thuở trước chớ quên
Vợ cùng kham khổ, chẳng nên phụ tình