Bạn bè là nghĩa tương tri
Sao cho sau trước vẹn bề mới nên