Bạc tình chi lắm hỡi ai
Lên non cao trở mặt, xuống dốc dài quay lưng.