Bạc sao bạc trắng như vôi
Ðể cho nước chảy hoa trôi lỡ làng