Bạ ăn, gặp đâu ăn đó; bạ nói, đụng đâu nói đó, nghĩa là ăn nói không có phép.