Bơi Đăm rước Giá hội Thầy
Vui thì vui vậy, chẳng tầy rã La.