Bùn xa bèo bùn khô bùn héo
Lựu xa đào lựu ngã đào nghiêng,
Vàng trên tay rớt xuống em không phiền,
Em phiền người nghĩa tham tiền bỏ em.