Bóng trăng tà tà mặt hoa hớn hở
Mây hồng khi tỏ khi tan
Thiếp cũng muốn cho tình lại nghĩa sang
Muốn chi duyên mãn nợ, tàn ơi chàng ơi.