Bích Chu đan cót đan nong
Vân Giang nấu rượu, làng Thùng đánh dao.