Bây giờ anh mạnh anh lành
Anh mê nhan sắc, anh đành bỏ em.