Hỏi người ngồi dựa loan phòng
Tóc mây dợn sóng có chồng hay chưa?