Chuột kêu chút chít trong rương
Anh đi cho khéo, đụng giường mẹ hay