Anh về mắc võng ru con
Ai lên xe xuống ngựa, ai đẹp giòn mặc ai!