Anh về em chẳng dám đưa
Hai hàng nước mắt như mưa tháng Mười