Anh về bán ruộng cây da
Bán cặp trâu già, mới cưới đặng em.