Anh tham ba chốn bốn quê
Anh phụ lời thề anh cực tấm thân.