Anh thương em từ thuở tóc bỏ lòng thòng
Đến bây giờ một ngọn ba bốn vòng cũng thương.