Anh thương em phải thương cho trót
Anh không bỏ sót cái nghĩa chung tình,
Anh thương em thì anh để dạ
chứ gái đa tình chắc em chẳng thương anh.