Anh như con nhạn bơ phờ
Sớm ăn, tối đậu bơ vơ một mình.
Anh nói với em sơn cùng thủy tận,
Anh nói với em nguyệt khuyết sao băng.
Đôi ta như rồng lượn trong trăng,
Dẫu xa nhau đi nữa vẫn khăng khăng đợi chờ.