Anh em như chân như tay
Vợ chồng như áo cởi ngay nên lìa.