Anh em hiền thật là hiền
Bởi một đồng tiền làm mất lòng nhau.