Anh em cốt nhục đồng bào
Vợ chồng là nghĩa lẽ nào không thương.