Về bên nội gọi là anh chị em con chú, con bác. Về bên ngoại gọi là anh chị em con cô, con cậu hoặc con dì con già (dì là em mẹ, già là chị mẹ). Xuống đến hàng cháu là cháu chú, cháu bác, cháu gì cháu già. Những người anh, chị, em họ này là cháu nội, cháu ngoại của các ông bà, là anh chị em với nhau.