Anh chê thao anh mặc lụa tơ tằm
Anh xa em không lựa tháng không rằm mà xa.