Anh cầm sào cho giỏi
Anh bỏ ống dọi cho thông,
Chàng ơi, thuyền lướt giữa dòng,
Tố dông ai mược tố, đững có dông bỏ nàng.