Anh cả (trưởng tử hoặc thứ trưởng tử): Khi cha mẹ mất thay cha mẹ dạy bảo các em còn nhỏ, gây dựng cho các em khi khôn lớn, quán xuyến mọi việc trong gia đình (ma chay, giỗ tết...)