Anh buồn có chỗ thở than
Em buồn như ngọn nhang tàn thắp khuya