Anh Sơn phủ bạc thiếp hòe
Gió Nam Đàn thổi, Liễu về với xuân.