Anh ơi! em bảo anh này
Công cha nghĩa mẹ cao dày chớ quên.