- Anh đi về miệt vườn xa
Chỉ đi đôi bữa, hay là đi luôn?
Đi đâu đừng để em buồn,
Chi bằng ở lại, sớm hôm sum vầy.
- Anh đi không chóng thì chầy,
Đừng ngờ anh bỏ, nói vầy đau nhau.