Anh đi ngang nhà nhỏ
Thấy đôi liễu đỏ,
Chữ thọ phết vàng,
Hai tay anh nâng lấy gươm vàng,
Thác thì chịu thác, chứ buông nàng anh không buông.