Anh đi lọng lụa ba bông
Bỏ em cấy mướn giữa đồng nắng trưa.