Anh đi kiệu lộng ba bông
Bỏ em cấy lúa đồng không một mình