Anh đi em một ngó chừng
Ngó sông sông rộng, ngó rừng rừng sâu