Anh đi ba bữa anh về
Rừng sâu nước độc anh đừng ở lâu