Anh đâu phải mê bông quế
Mà bỏ phế cái bông lài,
Quế thơm ban ngày, lài ngát ban đêm.